СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННІ І СПОРТУ УКРАЇНИ»

на 2022-2030 роки

 1. Загальні положення

Відокремлений структурний підрозділ «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України» (далі – Коледж) набув зазначеного статусу відповідного до наказу Міністерства освіти і науки України № 792 від 12.06.2020 р. «Про перейменування відокремленого структурного підрозділу національного університету фізичного виховання і спорту України». Наказом Міністерства освіти і науки України № 1310 від 21.11.2012 р. «Про деякі питання Івано-Франківського коледжу фізичного виховання», Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський коледж фізичного виховання було реорганізовано у Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України. Станіславський технікум фізичної культури заснований 7 червня 1940 року.

Коледж є визнаним головним центром фахової передвищої освіти з фізичного виховання і спорту України, що об’єднує підготовку кадрів, створення сприятливих умов для освітнього процесу та спортивної підготовки. Студенти успішно поєднують здобуття фаху із спортивним вдосконаленням, входячи до складу національних збірних команд України, області, спортивних клубів.

Коледж здійснює освітню діяльність у період реформування освітньої галузі та складних соціально-економічних та політичних середовищ, але незважаючи на це є провідним закладом освіти, який готує кадри з фізичної культури, спорту та туризму. Коледж демонструє здатність оперативно реагувати на стрімкі зміни кон’юнктури на вітчизняному та світовому ринках освітніх послуг, що дає можливість швидко адаптовуватися під потреби ринку праці, розробляти сучасні освітні програми, збільшувати число здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб. Коледж активно впроваджує нові види послуг, здійснює ефективні комунікації з керівними органами сфери фізичної культури і спорту, спортивними організаціями та іншими стейкхолдерами, що дає змогу ефективно просувати у суспільство власні ідеї та ініціативи.

Стратегічний план розвитку Коледжу на 2022–2030 роки (далі – Стратегічний план) визначає візію та місію закладу освіти, стратегічні напрями та цілі його розвитку, а також перелік основних завдань для їх досягнення.

Стратегічний план розроблено на основі Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону «Про фахову передвищу освіту» та інших законодавчих актів України, узагальнення результатів тематичних досліджень, передового практичного досвіду роботи зарубіжних та вітчизняних закладів фахової передвищої освіти, SWOT-аналізу розвитку Коледжу, пропозицій педагогічних працівників та студентського самоврядування Коледжу.

Стратегічний план реалізовуватиметься шляхом виконання заходів, що включаються до щорічних планів роботи Коледжу, циклових комісій, структурних підрозділів з визначенням відповідальних осіб та термінів виконання та затверджуватимуться наказом директора Коледжу.

Моніторинг виконання Стратегічного плану здійснюватиметься директором та Педагогічною радою Коледжу або, за їх дорученням, визначеним структурним підрозділом.

 1. Візія та місія Коледжу

Візія Коледжу – успішно функціонуючий заклад фахової передвищої освіти з підготовки кадрів для сфер фізичної культури і спорту, туризму, охорони здоров’я і сфери послуг, що відповідає статусу національного та інтегрований до європейського освітнього простору.

Місія Коледжу:

– забезпечення якісної фахової передвищої освіти, орієнтованої на запити ринку праці;

– формування інноваційного освітнього простору;

– забезпечення підготовки освічених, морально стійких, творчих, конкурентоспроможних фахівців, здатних ефективно працювати і навчатись протягом життя;

– сприяння підвищенню авторитету держави у світовому спортивному та туристичному співтоваристві;

– функціонування єдиного інформаційного середовища;

– розширення спектра освітніх, наукових та інших послуг.

Місія Коледжу реалізується з дотриманням принципів: академічна автономія та самоврядування; академічна доброчесність; демократія та відповідальність; публічність та відкритість; незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

 1. Стратегічні напрями, цілі і завдання розвитку Коледжу

3.1. Освітня та методична діяльність

Стратегічна ціль 3.1.1. Досягнення високої якості освітнього процесу відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, потреб суспільства та ринку праці, інноваційних наукових розробок та кращих світових зразків.

Завдання:

 • брати участь у розробці та впровадженні стандартів вищої, фахової передвищої освіти за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт та 242 Туризм;
 • забезпечувати національну акредитацію освітньо-професійних програм та започатковувати їх акредитацію відповідними міжнародними інституціями;
 • регулярно оновлювати комплекс науково-методичного забезпечення освітніх компонентів усіх освітніх програм на основі використання рекомендацій роботодавців та нових наукових знань; розміщувати такі комплекси на електронних носіях;
 • здійснювати широке впровадження гнучких траєкторій здобуття освіти шляхом поєднання у навчанні освітньої та практичної підготовки, розширення переліку та професійної спрямованості навчальних дисциплін, що можуть обирати здобувачі освіти;
 • зміцнювати провідні позиції Коледжу у підготовці здобувачів фахової передвищої освіти за тренерськими професійними кваліфікаціями;
 • використовувати в освітньому процесі елементи проблемно-орієнтованого навчання, ситуаційні завдання, інтерактивні форми і методи навчання, інформаційні технології;
 • впроваджувати в освітню діяльність елементи оn-line навчання для студентів, які здобувають освітній ступінь за індивідуальним графіком чи за заочною формою, а також для підвищення кваліфікації тренерів, фахівців сфери фізичної культури і спорту та туризму;
 • підвищувати ефективність практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, модернізувати програми навчальних та виробничих практик на основі співробітництва з суб’єктами державного, громадського та приватного секторів;
 • розширювати можливості випускників на ринку праці шляхом набуття ними під час навчання в Коледжі додаткових професійних компетентностей суміжних до сфери послуг за певним фахом;
 • виховувати у студентської молоді високі моральні якості та патріотичні почуття, духовність і підготовленість до життя та професійної діяльності в умовах ринкової економіки, створювати широкі можливості для розвитку творчих здібностей здобувачів освіти;
 • формувати навички соціальної активності, підприємництва й особистої відповідальності за прийняті рішення та вчинки, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • опрацювати питання запровадження дуальної системи освіти в Коледжі;
 • збільшувати кількість здобувачів освіти, які завоювали призові місця у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади;
 • вводити окремі навчальні дисципліни, що будуть викладатися англійською мовою, для здобувачів ступенів магістра та доктора філософії;
 • поповнювати книжковий фонд бібліотеки Коледжу сучасними вітчизняними та зарубіжними книгами, тематичною періодикою;
 • проводити моніторинг ефективності використання інформаційно-бібліотечних ресурсів для визначення їх відповідності та шляхів подальшого розвитку;
 • удосконалювати систему підготовки та видання в Коледжі навчальної літератури, методичних посібників;
 • ініціювати та організовувати роботу в Коледжі циклових комісій для координації методичного забезпечення формування професійних компетентностей та досягнення нормативних результатів навчання, встановлених відповідними стандартами вищої, фахової передвищої освіти;
 • залучати до освітнього процесу визнаних науковців світу, провідних успішних керівників, менеджерів в галузі фізичної культури, спорту та туризму;
 • співпрацювати із закладами вищої, фахової передвищої освіти України та інших держав для надання здобувачам освіти можливості навчатися як за спільними програмами, так і за програмами закладів-партнерів;
 • забезпечувати участь здобувачів вищої, фахової передвищої освіти та науково-педагогічних працівників у програмах академічної мобільності в інших закладах освіти на території України чи поза її межами;
 • сприяти працевлаштуванню випускників та забезпечувати зворотний зв’язок із роботодавцями;
 • вивчати та використовувати досвід провадження освітньої та методичної діяльності у провідних вітчизняних та зарубіжних закладах освіти.

Стратегічна ціль 3.1.2. Формування системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти.

Завдання:

 • створювати систему ефективного моніторингу академічних досягнень учасників освітнього процесу та регулярно оприлюднювати його результати на офіційному web-сайті Коледжу;
 • оцінювати якість освітніх програм та, у разі потреби, здійснювати їх корекцію;
 • проводити анкетування здобувачів освіти і випускників на предмет якості контенту та форм викладання освітніх компонентів;
 • систематично проводити аналіз стану працевлаштування та роботи випускників за спеціальністю у перший та третій рік після закінчення навчання;
 • забезпечувати дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти, у тому числі створювати і забезпечувати функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
 • сертифікувати в установленому порядку систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої та фахової передвищої освіти.

Стратегічна ціль 3.1.3. Удосконалення системи профорієнтації для популяризації освітніх послуг та прийому відповідної кількості й добре підготовлених вступників

Завдання:

 • запроваджувати мотиваційні заходи для активної реєстрації вступників на офіційному web-сайті Коледжу;
 • використовувати соціальні мережі для просування освітніх послуг на ринку вищої, фахової передвищої освіти;
 • залучати здобувачів освіти для професійної орієнтації учнівської молоді;
 • проводити спортивні змагання, пробні творчі конкурси та інші форми роботи з потенційними вступниками;
 • організовувати для учнів старшої школи «Дні вступника» у Коледжі, дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю, спортивних та туристичних клубах тощо;
 • здійснювати профорієнтаційну роботу серед учасників спортивних та туристичних змагань міського, обласного та всеукраїнського рівнів;
 • реалізовувати заходи, спрямовані на прийом та навчання в Коледжі іноземних громадян.

3.2. Наукова та інноваційна діяльність

Стратегічна ціль 3.2.1. Виявлення і підтримка перспективних наукових напрямів, генерація фундаментальних та прикладних наукових знань та їх постійне впровадження у практику.

Завдання:

 • залучати наукових працівників установ і організацій України до підготовки експертизи навчальної літератури, стандартів вищої та фахової передвищої освіти та освітньо-професійних програм;
 • підвищувати дослідницькі компетентності здобувачів вищої та фахової передвищої освіти;
 • укладати угоди про співробітництво та спільне проведення досліджень з профільними організаціями та установами України;
 • визначати пріоритетні напрями в науковій діяльності Коледжу;
 • опрацювати питання про створення науково-методичного відділу, як структурного підрозділу Коледжу;
 • підвищувати рівень фундаментально-прикладних наукових досліджень, здобувати нові наукові знання та спрямувати їх на створення й впровадження конкурентоспроможних технологій для забезпечення сталого інноваційного розвитку суспільства, підготовки компетентних фахівців за вимогами ринку праці в туристичній, оздоровчо-рекреаційній роботі та в галузі фізичної культури та спорту;
 • сприяти доведенню результатів наукової та науково-методичної діяльності до стану інноваційного продукту з його подальшою комерціалізацією й впровадженням;
 • інтегрувати наукові дослідження Коледжу європейський науково-дослідницький простір;
 • забезпечувати належне подання результатів наукових досліджень науково-педагогічних та наукових працівників на всеукраїнських та міжнародних наукових заходах (конгресах, конференціях, семінарах, тощо) шляхом розширення фінансування відповідних відряджень;
 • приймати участь та забезпечувати матеріалами в наукові журнали Університету («Наука в олімпійському спорте», «Теорія і методика фізичного виховання і спорту», «Спортивна медицина та фізична реабілітація»), вхід з ненульовим коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Science, інших наукометричних баз, визнаних Міністерством освіти і науки України;
 • експортувати наукові послуги;
 • сприяти формуванню робочих груп науково-педагогічних та педагогічних працівників з підготовки наукових проектів для участі у вітчизняних і міжнародних грантових конкурсах.

Стратегічна ціль 3.2.2. Створення дослідницького середовища з акцентом на якість, ґрунтовність, інноваційність та академічну доброчесність; впровадження механізму захисту інтелектуальної власності результатів наукових досліджень та їх ефективної комерціалізації

Завдання:

 • підтримувати наукові школи, що сформувались та формуються в Коледжі;
 • забезпечувати щорічну участь здобувачів освіти в проведенні на базі Університеті наукових конференцій міжнародного рівня та збільшення кількості інших наукових заходів (конференцій, симпозіумів, семінарів, «круглих столів» тощо);
 • збільшувати кількість науково-педагогічних працівників, які працюють в Коледжі за основним місцем роботи і мають науковий ступінь та/або вчене звання;
 • співпрацювати з вітчизняними та зарубіжними науковими установами на основі виконання спільних наукових програм та проектів;
 • створити науковий парк шляхом розвитку прикладних наукових досліджень, інформаційних технологій;
 • впроваджувати внутрішній аудит ефективності наукової діяльності науково-педагогічних та наукових працівників Коледжу;
 • створювати об’єкти інтелектуальної власності у вигляді готових до впровадження технологій, розроблених у результаті прикладних досліджень;
 • забезпечувати ефективне просування власної наукової продукції на національному та світовому ринку;
 • впроваджувати систему комплексного рейтингу наукової діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників;
 • збільшувати кількість об’єктів права інтелектуальної власності зареєстровані науково-педагогічними і науковими правниками, які працюють в Коледжі на постійній основі.

Стратегічна ціль 3.2.3. Активізація роботи із залучення здобувачів вищої, фахової передвищої освіти до наукових досліджень та підтримка молодих учених

Завдання:

 • запроваджувати науково-дослідні роботи здобувачів освіти як обов’язковий вид навчальних занять;
 • забезпечувати належне функціонування у Коледжі студентського наукового товариства і товариства молодих учених;
 • збільшувати кількість здобувачів вищої, фахової перед вищої освіти, які завоювали призові місця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, що проводяться або визнані Міністерством освіти і науки України;
 • розробити концепцію проектної діяльності молодих учених, у тому числі у фінансуванні проектів за кошти державного бюджету, міжнародних грантів;
 • сприяти здобуттю наукових ступенів доктора філософії (доктора наук) науково-педагогічними працівниками Коледжу шляхом підготовки в інших закладах вищої освіти;
 • здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (методистів) для закладів вищої, фахової передвищої освіти України та зарубіжжя;
 • забезпечувати динамічний кар’єрний та кваліфікаційний ріст молодих науково-педагогічних та педагогічних працівників, своєчасну ротацію кадрів;
 • відкривати на базі Коледжу науково-дослідні та навчально-практичні студії (центри, лабораторії) з відповідним обладнанням для формування загальних і професійних компетентностей та підтримки обдарованих здобувачів освіти;
 • забезпечувати в установленому порядку проведення в Коледжі захисту кваліфікаційних робіт здобувачами освіти;
 • надавати підтримку для отримання молодими ученими премій та грантів Президента України та премій Кабінету Міністрів України.

3.3. Спортивна діяльність

Стратегічна ціль 3.3.1. Залучення учасників освітнього процесу до активних занять масовим спортом, туризмом та підвищення спортивної майстерності

Завдання:

 • підвищувати популярність та привабливість спартакіад Коледжу серед здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників;
 • забезпечувати досягнення високих результатів збірними командами Коледжу;
 • збільшувати кількість здобувачів вищої, фахової передвищої освіти, які завоювали призові місця на Всеукраїнських Універсіадах, чемпіонатах України з видів спорту, які проводяться або визнані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму, фізичної культури і спорту;
 • підвищувати якість освітнього процесу з компонентів «Практикум зі спортивного удосконалення», «організація активних форм туризму», « туристично-фаховий практикум», а також рівень її забезпеченості необхідним інвентарем та обладнанням;
 • підтримувати команди Коледжу з ігрових видів спорту;
 • залучати провідних тренерів, інструкторів до роботи в Коледжі;
 • сприяти створенню та діяльності в Коледжі спортивного клубу як громадської організації з метою розвитку масового спорту, залучення позабюджетних і спонсорських коштів, створення фан-клубів;
 • опрацювати питання про створення Центру студентського спорту та туризму – структурного підрозділу Коледжу;
 • збільшувати кількість спортивних заходів різного рівня, які проводяться на спортивних об’єктах Коледжу;
 • удосконалювати рейтингову систему оцінювання циклових комісій практичних дисциплін зі спортивної роботи та туристичної.

Стратегічна ціль 3.3.2. Створення для членів збірних команд України умов для ефективного поєднання здобуття вищої, фахової передвищої освіти та підготовки й участі в офіційних міжнародних змаганнях

Завдання:

 • підвищувати результативність професійної орієнтації членів збірних команд України з метою залучення їх до навчання в Коледжі для здобуття вищої, фахової передвищої освіти за освітнім рівнем бакалавра та освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт та 242 Туризм, шляхом співпраці із тренерами збірних команд України, комісією атлетів НОК України, спортивними федераціями, закладами освіти спортивного профілю, Школами вищої спортивної майстерності, рятувально-пошуковими загонами, тощо;
 • удосконалювати організацію освітнього процесу студентів, членів збірних команд України, які навчаються за індивідуальним графіком;
 • співпрацювати зі Спортивною студентською спілкою України, федераціями з видів спорту з питань участі здобувачів вищої освіти у Всесвітніх Універсіадах та інших офіційних міжнародних змаганнях;
 • збільшувати кількість здобувачів вищої, фахової передвищої освіти, які брали участь в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, етапах кубків світу та Європи;
 • удосконалювати систему матеріального стимулювання та заохочення за високі досягнення спортсменів, тренерів, інструкторів та науково-педагогічних працівників.

3.4. Міжнародна діяльність

Стратегічна ціль 3.4.1. Розширення міжнародного партнерства

Завдання:

 • підтримувати та розвивати ділові контакти із зарубіжними коледжами на основі двосторонніх угод та здійснювати пошук в інших країнах нових партнерів серед закладів вищої, фахової передвищої освіти;
 • продовжувати ділове співробітництво Коледжу з міжнародними організаціями (ЮНЕСКО, Міжнародним олімпійським комітетом, Міжнародною олімпійською академією, Міжнародною федерацією університетського спорту);
 • зміцнювати співпрацю з посольствами зарубіжних держав в Україні;
 • брати участь у програмах двостороннього та багатостороннього обміну науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої, фахової передвищої освіти з метою їх стажування та підвищення кваліфікації;
 • залучати науково-педагогічних працівників зарубіжних закладів вищої, фахової передвищої освіти, наукових установ до освітньої та наукової діяльності в Коледжі;
 • збільшувати кількість запитів до міжнародних фондів на фінансування наукових проектів, грантів;
 • забезпечувати участь здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових заходах (конгресах, конференціях, симпозіумах тощо) за кордоном;
 • розширювати представництво науково-педагогічного складу Коледжу у міжнародних організаціях та редакційних колегіях зарубіжних наукових видань.

Стратегічна ціль 3.4.2. Створення умов для здобуття вищої, фахової передвищої освіти іноземцями та реалізації міжнародної академічної мобільності

Завдання:

 • активізувати рекламну кампанію Коледжу за межами України через вітчизняні посольства, випускників-іноземців, публікації інформації в буклетах, міжнародних та інтернет-виданнях, альманахах, професійних фахових виданнях тощо;
 • збільшувати кількість іноземних громадян, які здобувають в Коледжі фахову передвищу освіту;
 • забезпечувати навчання, стажування, обмін студентами та науково-педагогічними працівниками за кордоном у межах програми Erasmus+; здійснювати систематичну роботу з інформування учасників освітнього процесу про участь у міжнародних програмах і проектах;
 • розробляти та реалізовувати організаційні та виховні заходи для соціальної адаптації іноземних студентів з різних регіонів світу;
 • сприяти підготовці та реалізації короткотермінових міжнародних програм (літніх фахових шкіл, наукових, навчальних візитів тощо) із залученням іноземних та українських студентів (опрацювати питання про надання їм кредитів за участь у таких програмах);
 • сприяти розвитку віртуальної міжнародної мобільності на базі технологій on-line навчання;
 • здійснювати заходи, спрямовані на досягнення студентами та науково-педагогічними працівниками Коледжу рівня знань іноземної мови, достатнього для участі у міжнародних освітніх і наукових програмах;
 • розвивати англомовну версію офіційного веб-сайту Коледжу;
 • проводити щорічну наукову конференцію із міжнародною участю для молодих учених англійською мовою;
 • збільшувати кількість здобувачів вищої, фахової перед вищої освіти денної форми навчання, які не менше трьох місяців навчалися (стажувалися) у зарубіжних закладах освіти за межами України;
 • збільшувати кількість науково-педагогічних працівників, які не менше трьох місяців стажувалися, проводили навчальні заняття у зарубіжних закладах освіти чи наукових установах.

Стратегічна ціль 3.5. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників

Завдання:

 • активізувати діяльність наставників педагогічних працівників, з числа досвідчених викладачів-методистів, з відповідним моральним та матеріальним заохоченням;
 • забезпечувати підвищення науково-методичного рівня науково-педагогічних працівників циклових комісій, сприяти захисту ними дисертацій на здобуття наукових ступенів та присвоєння їм учених звань;
 • створювати необхідні умови для регулярного (1 раз на рік у кількості 30 год.) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в Коледжі та інших закладах вищої, фахової передвищої освіти з урахуванням специфіки освітніх компонентів, які вони викладають;
 • створити систему кадрового резерву педагогічних, науково-педагогічних працівників на посади, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій;
 • збільшувати кількість науково-педагогічних і педагогічних працівників, які не менше трьох місяців стажувалися, проводили навчальні заняття у зарубіжних закладах освіти (наукових установах).

Стратегічна ціль 3.5.1. Покращення умов праці та заохочення науково-педагогічних та інших працівників

Завдання:

 • вживати заходів для створення безпечних умов праці та відпочинку науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників, здобувачів вищої, фахової перед вищої освіти;
 • здійснювати заходи з охорони праці, спрямовані на поліпшення виробничого середовища, запобігання нещасним випадкам та надзвичайним ситуаціям;
 • забезпечувати протипожежний захист здобувачів освіти, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників;
 • формувати поважне ставлення до ветеранів праці, використовувати їхні знання і досвід для проведення освітньої, методичної, наукової та громадської роботи;
 • сприяти присвоєнню науково-педагогічним, педагогічних та іншим працівникам почесних звань України та відзначенню їх відомчими і державними нагородами;
 • удосконалювати систему матеріального заохочення працівників;
 • впроваджувати позитивний досвід провідних вітчизняних коледжів з преміювання науково-педагогічних та педагогічних працівників за отримані гранти та публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science;
 • вдосконалювати систему матеріального стимулювання науково-дослідної діяльності шляхом розширення системи внутрішніх грантів (бюджетна підтримка провідних наукових шкіл, що виконують науково-дослідну роботу з пріоритетних напрямів; преміювання педагогічних працівників коледжу за результатами наукової та інноваційної діяльності за минулий календарний рік; преміювання авторів монографій та наукових статей у провідних вітчизняних та зарубіжних журналах);
 • забезпечувати виконання Антикорупційної програми Коледжу.

3.6. Функціонування єдиного інформаційного середовища

Стратегічна ціль 3.6.1. Забезпечення функціонування єдиного інформаційного середовища

Завдання:

 • здійснювати програмно-технічне впровадження в освітню діяльність елементів оn-line навчання;
 • створити систему інформаційно-аналітичного забезпечення роботи циклових комісій та відділень Коледжу з використання комп’ютерних технологій;
 • опрацювати питання про запровадження електронного документообігу в Коледжі;
 • забезпечувати оn-line доступ до світових освітніх та наукових ресурсів в інформаційному центрі бібліотеки;
 • забезпечувати оновлення роботи офіційного сайту Коледжу, оперативного наповнення його відповідним контентом;
 • сприяти охопленню території Коледжу та гуртожитку бездротовим доступом до мережі Інтернет;
 • забезпечувати захищений доступ до інформаційного середовища Коледжу.

3.7. Зміцнення матеріально-технічної та фінансової бази

Стратегічна ціль 3.7.1. Забезпечення та розвиток основних фондів

Завдання:

 • виконувати невідкладні ремонтні роботи у навчальних корпусах, гуртожитках та інших спорудах;
 • забезпечувати благоустрій прилеглих до будівель територій; проводити реконструкцію інженерних мереж;
 • зробити реконструкцію та ремонтні роботи тиру;
 • утримувати приміщення відповідно до санітарних норм;
 • модернізувати матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу та наукової діяльності відповідно до світових стандартів.

Стратегічна ціль 3.7.2. Диверсифікація фінансових надходжень

Завдання:

 • активно впливати на забезпечення належного фінансування Коледжу з державного бюджету;
 • дбати про зростання різних видів додаткових надходжень за рахунок зростання обсягів надання освітніх, видавничих, фізкультурно-спортивних, оздоровчих, туристичних, медичних та інших платних послуг;
 • запровадити в Коледжі інноваційний вид комплексних платних послуг з розробки оздоровчих, профілактичних, туристичних програм;
 • формувати та забезпечувати функціонування фандрейзингової групи для пошуку потенційних фінансових донорів та налагодження відповідної роботи з ними, а також для формування позитивної громадської думки про Коледж, як надійного партнера у вирішенні багатьох гуманістичних та соціально-економічних проблем.

Стратегічна ціль 3.7.3. Прозорість та ефективність розподілу і використання фінансових ресурсів

Завдання:

 • сприяти впровадженню координованої системи розподілу фінансових ресурсів для потреб студентського самоврядування;
 • розробляти та реалізовувати програму енергозбереження в Коледжі;
 • здійснювати громадський контроль (педагогічна рада, профспілки, студентське самоврядування) за ефективністю розподілу та якістю виконання всіх статей кошторису Коледжу.

Стратегічна ціль 3.8. Оптимізація управлінських процесів та утвердження провідної ролі Коледжу у сферах фахової передвищої освіти в галузях фізичної культури і спорту та туризму

Стратегічна ціль 3.8.1. Демократизація управління Коледжем

Завдання:

 • створювати умови для відкритості процесу розробки, експертизи та прийняття нормативних та розпорядчих документів (положень, планів, інструкцій, наказів, розпоряджень тощо);
 • залучати працівників та здобувачів освіти до управління Коледжем з використанням електронних засобів комунікації, зокрема е-обговорення проектів рішень, е-опитування тощо;
 • практикувати регулярні звіти кожного виборного керівника перед колективом, який вони очолюють та дотримання демократичних засад виборчої системи;
 • регулярно заслуховувати на засіданнях педагогічної ради Коледжу звіти керівників структурних підрозділів про ефективність їхньої роботи;
 • забезпечувати чітке розмежування завдань, повноважень, прав та відповідальності структурних підрозділів та працівників, а також прозорості в їхній діяльності;
 • сприяти активній співпраці педагогічної ради Коледжу, методичної ради, адміністрації, структурних підрозділів, циклових комісій, з органами студентського самоврядування і профспілковою організацією студентів з питань організації освітнього процесу, модернізації освітнього процесу, вдосконалення навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів, національно-патріотичного та морального виховання здобувачів вищої, фахової передвищої освіти, захисту їхніх прав, виконання ними своїх обов’язків, організації дозвілля;
 • проводити регулярні зустрічі директора, керівників структурних підрозділів із здобувачами освіти для обговорення їхніх проблем та вжиття відповідних заходів;
 • ініціювати створення Асоціації випускників Коледжу, залучати їх до обговорень, прийняття та реалізації відповідних рішень.

Стратегічна ціль 3.8.2. Зміцнення позитивного іміджу Коледжу

Завдання:

 • інформувати громадськість, здобувачів освіти, працівників про місію, стратегічні цілі і завдання розвитку, досягнення Коледжу на національному та міжнародному рівнях з використанням засобів масової інформації, інтернет-ресурсів, телевізійних, радіокомунікацій тощо;
 • співпрацювати з органами центральної та місцевої влади, бізнес-структурами, міжнародними та всеукраїнськими громадськими організаціями, зокрема, Національним олімпійським комітетом України, Національним комітетом спорту інвалідів України, Спортивним комітетом України, фізкультурно-спортивними товариствами, федераціями з видів спорту, іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, туризму, освіти і науки, гірським-рятувальним центром, Карпатськими природніми національними парками;
 • займати лідируючі позиції у діяльності Спортивної студентської спілки України;
 • сприяти функціонуванню Олімпійської академії України;
 • проводити моніторинг законодавчої бази у сферах туризму, освіти і науки, молоді та спорту та в установленому порядку надавати науково-обґрунтовані пропозиції з її вдосконалення;
 • удосконалювати корпоративний стиль Коледжу, розширювати асортимент брендингової продукції та забезпечувати її розповсюдження.
Поширти допис у соц.мережах: